Den rette tidsplanredegørelse giver bedre tilbud

Hvad koster en dårlig tidsplan? Hvis et entrepriseudbud mangler baggrundsinformation om projektets tidsmæssige krav, er det fx ikke muligt for entreprenøren at beregne den rette pris – og så stiger risikotillægget. Det kan bygherrer og deres rådgivere imidlertid gøre en hel del for at afhjælpe til gavn for alle parter.

Værdibyg anbefaler i vejledningen 'Tidsplanredegørelse', at bygherren i udbudsmaterialet vedlægger en tidsplanredegørelse, der beskriver, hvilke forhold, overvejelser og forudsætninger der ligger til grund for et projekts udbudstidsplan. I den identificerer bygherren sammen med sine projekterende rådgivere alle de forhold, der vurderes som kritiske for at udføre entreprisen. Dermed kan alle byggeriets parter undgå en unødigt tungog konfliktfyldt byggeproces.

 

tidsplanredegoerelse

 

Tidsplanredegørelsen kan med fordel indeholde deadlines og vigtige forhold om:
• Tidsplanen overordnet
• Leverancer
• Metodevalg og proces
• Myndighedsbehandling og beslutningsprocesser
• Vinterforanstaltninger og arbejdsmiljø

Læs mere i vejledningen 'Tidsplanredegørelse' om, hvordan man udformer redegørelsen, hvad den skal indeholde og om ideen bag. I bilagene finder du et tjekskema, du kan anvende til at udarbejde en udførlig tidsplanredegørelse.